Tư vấn tài chính

 • Tư vấn xây dựng Điều lệ hoạt động công ty theo mô hình hiệu quả
 • Tư vấn xây dựng Quy chế tài chính công ty, quy chế hoạt động HĐQT, BGĐ, BKS…
 • Tư vấn thiết lập và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả cho doanh nghiệp
 • Tư vấn lựa chọn mô hình doanh nghiệp tổ chức sử dụng vốn hiệu quả
 • Tư vấn xây dựng quy trình tính giá thành sản phẩm sản xuất qua nhiều công đoạn
 • Tư vấn xây dựng đơn giá tiền lương, quy chế tiền lương, thưởng trong công ty
 • Tư vấn về huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh tế khác.
 • Phân tích báo cáo tài chính và đánh giá tình hình tài chính của các doanh nghiệp khi đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác.
 • Tham gia đánh giá, lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh dưới góc độ tài chính.
 • Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng cho nhu cầu của doanh nghiệp
 • Định giá tài sản và thương hiệu
 • Tư vấn mua, bán, chia và sáp nhập doanh nghiệp
 

Khách hàng

 • Công ty Phụ tùng GAP
 • Công ty N3MEDIA
 • Công ty ALPHAMEDIA
 • Công ty REDSTONE
 • Công ty ELECTRA
 • Công ty VUEGA
 • Công ty FIXELBOX
 • NewVision
 • ConsultingSolution
 • Socialconect
 • AnphaMedia
 • Micronet
 • Avinaa
 • Viettas
 • AT&A
 • Dataworld
 • VietCPA
 • Sun JSC
 • Tufama
 • Nhất Huy
 • Mecanimex
 • Kiểm toán thủ đô
 • Doanh nghiệp VN
 • Auto VN
 • Ẩm thực
 • Thang Long Coporation
 • Tập đoàn Seagroup
 • Công ty cổ phần Microland
 • Công ty cổ phần Microfoot
 • Công ty cổ phần Microcar
 • Công ty cổ phần Microart
 • Công ty cổ phần Microweb
 • Trung tâm đầu tư phát triển Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thương hiệu số
 • Công ty cổ phần Thế giới internet
 • Cty CP Truyền thông phát triển Thương hiệu Quốc gia
 • Công ty cổ phần Tiếp thị số